Barn og unge som pårørende ved selvmordsatferd

ivaretakelse-av-barn

Barn og unge som har foreldre med selvmordsatferd har lovmessig rett til informasjon om foreldres sykdom (jf. helsepersonnelloven §10a). Samtidig viser forskning og klinisk erfaring at disse barna for tilfeldig følges opp av behandlere i psykisk helsevern for voksne og i kommunale tjenester.

Perioder der familier av ulike grunner tvinges til å være mer hjemme og isolert, og der fristeder som skoler, fritidsaktiviteter og barnehager er stengt, gir grobunn for økt frustrasjon og konflikter. For foreldre som strever med selvmordsatferd, vil fravær av faste rammer som kan virke regulerende, mulige økonomiske belastninger og et behandlingsapparat som fungerer annerledes, gi ekstra sårbarhet. Vi vet at foreldres økte sårbarhet og strev med egenregulering ofte går ut over barn og ungdom. Dette bidrar til at barn og unge som pårørende er i ekstra behov av ivaretakelse i slike perioder.

Ivaretakelse av barn og unge som forebyggende tiltak

Studier viser at barn som pårørende ved selvmordsatferd er i større risiko for å utvikle psykisk lidelse, men også egen selvmordsatferd. Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke gjelder alle, men avhenger av den enkeltes støtte i eget nettverk og hjelp til å forstå det som pågår eller har skjedd.

Vårt ønske er å minne «voksenfeltet» om deres ansvar for å sikre at disse barna og ungdommene ikke blir glemt, men blir gitt mulighet til samtale der de får konkret informasjon og sikres oppfølging. Dette kan ha en viktig, forebyggende funksjon.

Kurset “Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd” er et samarbeidsprosjekt mellom RBUP og RVTS Øst, og gir redskaper til hvordan du kan ivareta barn og ungdommer som pårørende, med mulighet for refleksjon over egen praksis. Vi vil diskutere hvordan vi kan ivareta alliansen med den voksne og samtidig sikre barnas behov for informasjon. Vil det å snakke om og med barna kunne øke selvmordsatferden hos mor og far, eller redusere risikoen? I kurset får du eksempler på hvordan gjennomføre samtaler med mindre barn og ungdom, om lovigvningen og om systemet rundt barna.

Mer informasjon og påmelding her, eller andre kurs ved RBUP og RVTS Øst.