Møte koronarammede

Møte koronarammede

Spredningen av koronaviruset gir utfordringer for hele storsamfunnet. God og lettfattelig informasjon kan bidra til å hemme frykt, snarere enn å fremme den. I møte med rammede er det viktig å kommunisere tydelig og rolig.

Angstdempende med god informasjon

Mange i befolkningen blir bekymret når det i ukevis har vært svært mye informasjon om koronaviruset, spredningen og konsekvenser. Medienes dekning med krigstyper, faretrekanter og bilder av helsepersonell med spesialantrekk kan være skremmende for noen. Er man i høyrisikogruppen, har familiemedlemmer i risikogruppen, eller er engstelig og bekymret av natur, vil fort negative forventninger prege hverdagen.

Myndighetene skal komme med lettfattelig, faktabasert og enkel informasjon om både viruset, smittefare og forholdsregler. Rykter, falske nyheter og usannheter spres imidlertid raskt i sosiale medier. For befolkningen kan det være vanskelig å avgjøre om såkalte eksperter i mediene formidler korrekt informasjon. God, faktabasert informasjon fungerer angstdempende.

Kommunikasjon i møte med rammede

Det er viktig at man selv oppfører seg på en rolig, balansert og tillitsfull måte i møte med en som er rammet. Alt som kan være med på å skape trygghet i en utrygg situasjon ved smitte eller smittefare, er nødvendig. Vær tydelig, snakk rolig og vær aktivt lyttende til den personen du møter. Ro avler ro. Sett alltid av god tid til samtalen.

I møte med rammede er det viktig å forsøke å gi en så nøktern, tilpasset og målrettet informasjon som mulig. For å forstå hvorfor folk reagerer høyst ulikt, er det nødvendig å få mest mulig bakgrunnsinformasjon om personen. Alder, sykehistorie, sårbarhet, tidligere traumatiske opplevelser, familieforhold og sosialt nettverk og annen relevant informasjon er viktig for å hjelpe best mulig. Se også kartleggingsskjema for kriseteam, som er et nyttig verktøy.

Vær tilgjengelig på nye plattformer

Vær åpen for å bli kontaktet i etterkant for spørsmål og avklaringer. Dette er tiden for å anvende ny teknologi. Den kan by på mulighet til menneskelig kontakt i en tid hvor smittefare alltid må vurderes. For eksempel kan FaceTime, Skype eller Zoom brukes.

Kartlegg på forhånd om den rammede har spesielle behov, som døvetolk, tolk, eller en person som kan være behjelpelig med å ta imot informasjonen for vedkommende. En slik person kan være et familiemedlem, en venn, prest, imam eller liknende.

Viktige budskap

Utgangspunktet må være å gi nøktern og oppdatert informasjon om konsekvensene av å være smittet av koronaviruset. Dette er kvalitetssikret informasjon som formidles av Folkehelseinstituttet.

Det er viktig å være nyansert og gi informasjon som viser en representativ grad av symptombilde og alvorlighetsgrad ved smitte, og fortelle at en større andel blir friske etter å ha vært smittet. Samtidig er det viktig ikke å underslå konsekvensene for smittede i høyrisikogrupper som kan utvikle alvorlig sykdom.

Folk vil reagere ulikt på situasjonen de er ut fra eget liv og individuelle faktorer. Les mer i artikkelen om psykologisk førstehjelp til rammede. Det er ikke sikkert den rammede har riktig situasjonsforståelse eller er mottakelig for informasjon, fordi stressbelastningen allerede er svært høy. Derfor er det viktig å gjenta informasjonen og gi informasjon om krisereaksjoner, retningslinjer og hjelpetilbud også skriftlig.

Råd om hvordan å gi informasjon:

  • Gi informasjon som er riktig, forståelig og vesentlig.
  • Gi kun verifiserbar informasjon.
  • Ikke spekuler eller kom med egne synspunkter.
  • Ikke diskuter skyldspørsmål.
  • Ikke hold tilbake informasjon.
  • Ikke lyv.

Ha rutiner for at den rammede personen følges opp av en kontaktperson, slik at man kan være til hjelp med ytterligere informasjon og støtte – samt være behjelpelig med å forstå negativ sykdomsutvikling, slik at rett og nødvendig hjelp kommer i tide.