Psykososial oppfølging ved ulykker og katastrofer

26. oktober 2021

09:00 - 15:00

Gullhaugveien 1–3 0484, Oslo

Dagskurs om etablering og drift av Evakuert- og pårørendesenter ved store ulykker/katastrofer. Dette er en egen modul om etablering og drift av Evakuert- og pårørendesenter (EPS). Kurset gir kriseteam, innsatspersonell og andre involverte opplæring i pårørendehåndtering og drift av evakuert- og pårørendesenter ved store ulykker og katastrofer. Temaer som berøres er: situasjonsforståelse, kriseledelse, informasjon, mentale forberedelser og psykologisk førstehjelp. Interaktivitet med utgangspunkt i konkrete case/problemstillinger vil være en integrert del av opplæringen gjennom bruk av blant annet film. En avgrenset tabletop øvelse og andre øvelser inngår som en del av undervisningsdagen. Innholdet i læringsopplegget vil gjenspeile de faglige anbefalingene som fremkommer gjennom veilederen «Mestring, håp og samhørighet» (Helsedirektoratet), og andre styringsdokumenter. Hovedmålet er å gjøre kommunale kriseteam, og samarbeidende etater bedre rustet til å håndtere en større ulykke/katastrofe/terrorhendelse. Særlig fokus vil være på psykososial ivaretakelse.