Hopp til hovedinnholdet

Opplæring i kriseledelse

HERO opplæring i kriseledelse

En god ledelse og håndtering av en krise kan være avgjørende for utfallet av krisen. Gjørv-kommisjonen presiserte i sin gjennomgang av terrorhandlingene 22. juli 2011 at det største læringspotensialet når det gjelder krisehåndtering var knyttet til ledelse, samhandling, kultur og holdninger.

Kriseledelse påpekes som mer avgjørende enn mangel på ressurser, behov for ny lovgivning, organisering eller store verdivalg. Videre kommenterte kommisjonen at evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser hadde vært for liten.

RVTS Øst sitt lederkurs «Kriseledelse i en ny tid» bygger på læringsportalen psykososialberedskap.no og kunnskap fra nasjonal og internasjonal katastrofehåndtering. Vårt fagmiljø samarbeider med Robert McAlister, som blant annet har vært sikkerhetsansvarlig for Westminster sektor i London og i tillegg bidratt i en rekke konflikt- og katastrofeområder. Han er også en av hovedinstruktørene på opplæringen.

Opplæringen ble pilotert i 2016 med en gruppe på 12 deltakere fra ulike organisasjoner RVTS Øst samarbeider med. Pilotgruppen besto av krise- og beredskapsledere fra kommuner og sykehus, ulike innsatspersonellgrupper, Sivilforsvaret, Utenriksdepartementet og Norges Røde Kors. Kurset er blitt holdt flere ganger i året siden 2017, og har fått svært gode tilbakemeldinger. Totalt har nærmere 100 deltakere nå gjennomgått opplæringen.

Mål og innhold

Hovedmålet med lederopplæringen har vært å lage et program som svarer på noen av de utfordringene som synliggjøres i 22. juli-kommisjonens rapport. Vi ønsker å bidra til utdanning av fremtidige kriseledere ved å sette menneskelige ferdigheter i sentrum.

Maksimalt deltakerantall er 14, noe som muliggjør fortløpende oppfølging av delegatene og deres læringsprosess. Delegatene får ledertrening i en gruppe – med særlig fokus på personlig utvikling, samhandling, psykososiale ferdigheter, trygghet i lederrollen og stresshåndtering.

Under tre meget intense kursdager på Utøya arbeider deltakerne i team med caser og scenarier knyttet til kriser og katastrofer. Den enkelte deltaker følges opp personlig med gjennomgang av lederverktøy/test, fortløpende veiledning og en avslutningssamtale for sammen å finne frem lærings- og forbedringspunkter i den enkeltes utøvelse i en krisesituasjon. Kurset gir praktisk læring og handlingskompetanse.

Krevende å håndtere større hendelser

Beredskapsleder Arnt Tronvoll i Orkdal kommune, som har deltatt på kriselederkurset, trekker frem at man tar høyde for at den neste store hendelsen like gjerne kan skje i egen kommune og involvere mange.

– Derfor satte jeg stor pris på kursholdernes gode kunnskap på krisefeltet, men at de også hadde stor respekt for kunnskapen til deltakerne, og at det ikke er noen som har absolutte svar. Håndteringen av større hendelser er krevende, og det er viktig å være forberedt. Det ga god praktisk nytteverdi å ha deltatt på kurset, sier Tronvoll.

– Som beredskapsleder har jeg behov for alle tilgjengelige ressurser. Oppgaven er å koordinere arbeidet til det beste for de involverte. Jeg synes kompleksiteten i en større hendelse ble godt belyst under kursdagene. Et poeng er «nødvendigheten av å gjerne gå sakte, men tenke fort – i stedet for å gå fort og tenke sakte», oppsummerer Arnt Tronvoll.

Samarbeid om gjennomføring

I gjennomføringen av kurset samarbeider vi aktivt med Utøya AS og Støttegruppa etter 22. juli. At kurset gjennomføres på Utøya, gir et alvorlig bakteppe. Deltakerne får møte både involverte hjelpere som reddet livet til flere ungdommer og en forelder som mistet barnet sitt i terrorangrepet.

Det gis innsikt i hvordan de opplevde krisesituasjonen fra ulike ståsteder, ulike krisereaksjoner i etterkant og hvordan veien tilbake til hverdagslivet har vært. Deltakerne får også innsikt i ulik forskning etter 22. juli spesielt, samt om internasjonale kriser og katastrofer generelt.