Hopp til hovedinnholdet

Kriseteamets rolle på et evakuert- og pårørendesenter

dsc04623_22275653136_o

Kriseteamet har en sentral rolle i evakuerte- og pårørendesenteret (EPS), og gir rammede psykososial omsorg helt fra oppsamlingssted til EPS avvikles.

I en katastrofesituasjon må kriseteamet ofte raskt rekruttere fagpersoner fra andre instanser for å gi støtte og omsorg til alle rammede. Disse kan komme fra kommunen, andre kriseteam, DPS eller frivillige. Kriseteamet organiserer seg selv internt i forhold til katastrofens omfang og arbeidsoppgavene som skal løses. Oppgavene tildeles fra EPS-ledelsen til kriseteamleder. Ved store hendelser er teamledere bindeledd mellom overordnet kriseteamleder og medlemmene av kriseteamene.

Psykososial støtte utløses av hendelsen, ikke av de umiddelbare reaksjonene – alle må fanges opp.

Umiddelbare oppgaver

 • Teamet varsles av leder eller den som først får melding om hendelsen.
 • Kriseteamet må raskt organisere seg og velge leder
 • Kriseteamleder, kommunens kriseledelse og EPS-leder avklarer:
  • Bemanning for EPS, feks behov for andre kriseteam, hjelperessurser fra kommunen, frivillige organisasjoner og DPS.
  • Behovet for kriseteam på oppsamlingsstedet og under transport til EPS.
  • Behov for tolk.
  • Rask ivaretakelse av mulige fysiske skader eller sykdommer, ved å ha tilgjengelig allmennlege- eller sykepleierkompetanse.
  • Ivaretagelse av åndelige behov for ulike trosretninger.
  • Formidling av evt dødsbudskap, feks prest.
 • Gi en kort orientering om oppgaver som skal ivaretas.
 • Etabler struktur for kriseteamets interne orienteringsmøter.

Viktig

 • Helsesjekk og behandling av småskader.
 • Kartlegg undergrupper (geografi, språk, nasjonalitet, eksponeringsgrad, gruppetilhørighet) og bruk denne kunnskapen for å gi best mulig tiltak, feks om noen kan bidra som tolk.
 • Bistå i kontaktetablering med pårørende som ikke allerede er i EPS.
 • Bruk naturlige ledere som kan ivareta lederoppgaver overfor sine egne (feks lærer i skoleklasse, sjef på arbeidsplass).

Gjenforening

Ønsket om gjenforening er stort når pårørende får vite at noen av deres er blant de evakuerte. Politiet bestemmer når gjenforening kan starte. Kriseteam bidrar i gjenforeningsprosessen og vurderer rammedes videre hjelpebehov.

Formidling av dødsbudskap

Politiet må bekrefte identiteten til omkomne før dødsbudskap formidles. Dette kan ta lang tid og ventetiden er krevende. Informasjon om antall omkomne formidles av politiet på informasjonsmøtene. Når denne informasjonen er gitt kan feks en prest og et kriseteammedlem ta med seg de etterlatte og gi dødsbudskapet i et eget lokale. Etterlatte må skjermes fra andre pårørende siden de har andre behov.

Vanskelige situasjoner kan oppstå hvis det er åpenbart at noen er død, men identitet ennå ikke er formelt bekreftet. Håndtering av slike situasjoner må vurderes fortløpende sammen med politiet. En regelstyrt fremgangsmåte kan skape unødig frustrasjon hos de pårørende.

Gjennomgang av hendelsen med politiet

 • Er alle rammede ivaretatt og registrert (tilfeldige vitner og hjelpere)
 • Er alle rammede grupper ivaretatt (vitner, skoler, barnehager, osv)
 • Er innsatspersonell og frivillige ivaretatt

NB!

 • Når flere kriseteam er innkalt til EPS, velges én felles leder/koordinator for alle teamene – den med mest ledererfaring.
 • Introduser kriseteamet, hva dere gjør og hva som foregår i EPS.
 • Aksepter kaos, usikkerhet og at det er vanskelig å vente.
 • Sørg for at vester og annet nødvendig utstyr er med.
 • Informer om at EPS er et frivillig tilbud.