Hopp til hovedinnholdet

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om behandlingen av dine personopplysninger på nettstedet psykososialberedskap.no, som drives av RVTS Øst, en enhet i stiftelsen Pilar.

Personvernerklæringen beskriver også hvilke rettigheter du har når vi behandler dine personopplysninger. Vi har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet.

Når du bruker nettsiden vil ressurssentrene i stiftelsen Pilar (RVTS Øst og RVTS Sør) samt de øvrige regionale ressurssentrene RVTS Nord, RVTS Vest og RVTS Midt, behandle dine personopplysninger.

1. Behandlingsansvar og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er stiftelsen Pilar.

Kontaktinformasjonen til stiftelsen Pilar (org.nr.: 980 633 004)
Adresse: Gullhaugveien 1-3, Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 58 60 00

For spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, kan du kontakte personvernansvarlig i RVTS Øst, Randi Eggen, [email protected].

2. Oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger, formålet med behandlingen og behandlingsgrunnlag

2.1 Om psykososialberedskap.no

Psykososialberedskap.no er et nasjonalt nettsted, tilgjengelig for brukere i alle regioner.

Psykososialberedskap.no er en nettressurs med særlig fokus på mer interaktiv kontakt med ansatte som jobber i kriseteam og andre ansatte som jobber tett på mennesker i kriser. Tjenesten retter seg både mot kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kommunikasjonen inne på psykososialberedskap.no vil foregå med det ressurssenteret i den regionen du tilhører, RVTS Øst, RVTS Sør, RVTS Nord, RVTS Vest eller RVTS Midt.

2.2 Drift av psykososialberedskap.no

RVTS Øst er hovedansvarlig for nettsiden psykososialberedskap.no og drifter og administrerer nettsiden.

Alle nettsidene supporteres av tredjepartsleverandøren Dinamo AS, org. nr. 976 965 043, som er databehandler av RVTS Øst. Vi har inngått en databehandleravtale som sikrer at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte.

Ved eventuelle spørsmål om nettsiden eller behov for brukerstøtte, kan Randi Eggen i RVTS Øst kontaktes på [email protected].

Ved henvendelse per e-post innhenter vi navn, e-postadresse og informasjon om hva henvendelsen gjelder. Formålet med innhenting av denne informasjonen er å kunne behandle og besvare din henvendelse så effektivt og korrekt som mulig.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å kunne besvare og følge opp din henvendelse på en effektiv og hensiktsmessig måte jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Personopplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for å følge opp henvendelsen og inntil det ikke lenger er nødvendig å behandle opplysningene.

2.3 Registrering og bruk av tjenesten psykososialberedskap.no

2.3.1 Brukerregistrering

Personer kan registrere seg som utøver eller leder. Det vil da måtte avgis informasjon om navn, e-postadresse, ønsket passord, arbeidsgiver, arbeidsgivers kommune og rolle/stilling. Ledere kan huke av for om de fungerer som leder og forklare kort om rollen. Utøver eller leder kan også huke av for hvilke temaer de interesser seg for.

Som leder vil noe av innholdet være relevant for og gjøres tilgjengelig kun for deg, for eksempel opplæringsressurser. Vi kan sette opp fysiske møter mellom faglige nettverk for ledere/organisatorer med spesifikke oppgaver og roller. For eksempel kan ledere av psykososiale kriseteam i en region kobles sammen eller de som har ansvar for den psykososiale oppfølgingen av personell ved ulike sykehus.

Det rettslige grunnlaget for å behandle de ovennevnte personopplysningene er vår berettigede interessen til å administrere brukerprofiler, tilrettelegge for bruk av tjenesten og gi relevant informasjon som beskrevet i punkt 2.3.2 jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Personopplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for å administrere og tilrettelegge for bruk av tjenesten psykososialberedskap.no og gi relevant informasjon, og inntil det ikke lenger er nødvendig å behandle opplysningene. Dette omfatter også punkt 2.3.3.

2.3.2 Nyhetsbrev

Du vil også kunne samtykke til å motta nyhetsbrev om psykososialberedskap, se punkt 2.5. I nyhetsbrevet vil nye artikler og kurs.

2.3.3 Kommunikasjon med administratorbrukere

Gjennom å registrere deg vil du ha mulighet for direkte kontakt med spesialrådgivere ved ditt regionale ressurssenter via chat-en, og det vil samles inn kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og fysisk adresse for å besvare din henvendelse.

Kommunikasjonen med administratorbrukere fra de ulike ressurssentrene foregår gjennom tjenesten Socialboards som leveres av det norske selskapet Socialboards AS, org. nr. 990 485 879. Alle data som deles gjennom tjenesten anonymiseres. Vi oppfordrer likevel til at sensitive data ikke deles gjennom chatten, jf. punkt 3.

Behandlingsgrunnlaget er enhetens berettigede interesse i å besvare din henvendelse effektivt og gi korrekt informasjon jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

2.3.4 Loggfiler

Din IP-adresse logges automatiske for en kort periode av webservere til RVTS Øst. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget inntil 90 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Innsamlingen og lagringen av disse grunndataene gjøres på grunnlag av vår berettigende av å tilby nettsiden, sørge for at nettsiden er operativ og sikker, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

2.4 Deltakelse på kurs

Inne på psykososialeberedskap.no har du anledning til å klikke deg videre til andre nettsider, hvor du kan delta på kurs i regi av de ulike ressurssentrene. På disse nettsidene er det egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger behandles i forbindelse med deltakelse på de ulike kursene.

2.5 Nyhetsbrev

I registreringsskjemaet på nettsiden psykososialberedskap.no kan du melde deg på nyhetsbrev. Nyhetsbrev administreres av RVTS Øst og av de øvrige administratorbrukerne. Det enkelte ressurssenter med adminsitratorrettigheter har tilgang til en oversikt over de registrerte som har samtykket til nyhetsbrev innenfor deres region.

Nyhetsbrev vil sendes ut via vår databehandler MailChimp. MailChimp er lokalisert i USA. Mer informasjon om hvordan MailChimp behandler persondata finner du her: https://mailchimp.com/legal/privacy

Ved påmelding til vårt nyhetsbrev ber vi om navn, e-postadresse og samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c, jf. markedsføringsloven § 15, til å sende informasjon om psykososialberedskap.no. Du kan når som helst melde seg av et nyhetsbrev ved å benytte link for avmelding.

Kontaktinformasjon som samles inn og lagres for å sende ut nyhetsbrev blir lagret inntil samtykket til å motta nyhetsbrev blir tilbaketrukket.

3. Særlig om deling av sensitive opplysninger

Sensitive personopplysninger eller særlige kategorier av personopplysninger er opplysninger om:

  1. rasemessig eller etnisk opprinnelse
  2. politisk oppfatning
  3. religion
  4. filosofisk overbevisning
  5. fagforeningsmedlemskap
  6. genetiske opplysninger
  7. biometriske opplysninger (når behandlingsformålet er å entydig identifisere noen)
  8. helseopplysninger
  9. seksuelle forhold og seksuell legning

Alle brukere oppfordres til å ikke dele opplysninger av sensitiv art. Opplysninger av sensitiv art kan bare deles dersom disse ikke knyttes opp mot en bestemt person.

 4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for eller så lenge oppbevaring er pålagt ved lov.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i samtykke vil uavhengig av normal lagringstid slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake.

5. Utlevering 

Vi deler ikke personopplysningene med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller en lovbestemmelse som pålegger oss å gi ut informasjonen.

6. Oversikt over dine rettigheter

6.1 Rett til innsyn, retting eller sletting m.m.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Videre har du rett til å kreve begrensning av behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve at vi overfører dine personopplysninger til deg selv eller til annen behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format (dataportabilitet).

For å ta i bruk dine rettigheter må du benytte e-postadressen [email protected]. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

6.2 Rett til å klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du sende inn en klage til oss.

Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om Datatilsynet på deres nettside: www.datatilsynet.no.

7. Endringer i personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endring av psykososialberedskap.no eller endringer i personvernregelverket, kan det medføre endringer i informasjonen som er gitt i denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på nettsiden.