Hopp til hovedinnholdet

Beredskap og regionalt samarbeid

dsc04608_22277605306_o

Beredskapsplanene til kommunene og nødetatene skal være samordnet. I en kommune må også helseberedskap og annen beredskap være koordinert, og må inkludere kriseteamets rolle og oppgaver ved en større ulykke eller katastrofe.

Kommuner og nødetater i Vest-Oppland planlegger regional beredskapsøvelse på Hadeland.

Beredskapsarbeid og -planlegging skal bygge på disse prinsippene:

Ansvar: 

Virksomheten med daglig ansvar sørger for beredskapsforberedelser, håndtering av krise og har ansvar for å gi informasjon.

Nærhet: 

En krise skal håndteres på lavest mulig operative nivå. De som står nærmest, vil normalt yte raskest og mest målrettet hjelp.

Likhet:

Organisasjoner etablert ved beredskap skal være mest mulig lik de daglige. Individer og organisasjoner fungerer best med vante oppgaver.

Samvirke:

Ulike organisasjoner har selvstendig ansvar for å sikre best mulig samarbeid med andre relevante aktører.

Regionalt samarbeid

Politidistrikt og ambulansetjenester dekker store geografiske områder, som gjør koordinering utfordrende. De fleste alvorlige hendelser berører flere enn en kommune, noe som innebærer et stort behov for samordning. Det vil være en fordel om kommuner i samme region samordner sine planverk. Dette ville forenkle samarbeidet mellom nødetater og kommuner, gjøre det lettere for nabokommuner å bistå hverandre og bidra til at beredskapen styrkes.

Nødetatene må kjenne til kommunens organisering og kriseteamets beredskapsnivå. Det er derfor en fordel at kommuner som tilhører samme legevakt har samordnet sine planer, spesielt når det gjelder aktivering av kriseteamet.

På åstedet eller umiddelbart etter hendelsen må innsatspersonell i samråd med legevakt vurdere om det er behov for akutt psykososial omsorg.

Følgende kan være til hjelp i disse vurderingene:

  • Er rammedes reaksjoner rimelige?
  • Kan sosialt nettverk gi støtte?
  • Er barn og ungdommer tilstrekkelig ivaretatt?
  • Har innsatspersonellet ressurser til å gi adekvat psykologisk førstehjelp?
  • Kan ordinære tjenester brukes, som fastlege og psykisk helsetjeneste?
  • Føler rammede seg tilstrekkelig ivaretatt?

Ved behov for rask respons fra kriseteam kan legevakten formidle kontakt. Hvis saken ikke haster, kan innsatspersonell få samtykke fra rammede til å formidle kontakt neste virkedag.

For å kvalitetssikre samarbeidet kan tiltakskort fra nødetater og kriseteam lages slik at de er i samsvar med hverandre.

Eksempler på regionale planer hvor samarbeid mellom kommuner, politi og ambulansetjeneste er beskrevet på side 42 i Helsedirektoratets veileder.

RVTS Øst har erfaring med og et ønske om å bidra i regionale samarbeidsprosesser som omhandler krisehåndtering og beredskap. Vi har et særskilt ansvar for kompetanseoppbygging, men vil også kunne være en samarbeidspartner når det gjelder gjennomføring av øvelser og samordning av planverk.