Hopp til hovedinnholdet

Psykososiale beredskapsteam

Psykososiale beredskapsteam

Psykososial støtte er av avgjørende betydning for at ansatte skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver, ivareta pasientsikkerhet, bevare egen helse over tid og unngå utbrenthet.

Nærmeste leder må følge opp

Psykososial støtte handler om å sørge for tilstrekkelig trygghet og mestring, i arbeid som kan være risikofylt og krevende. I kommunikasjon og samspill mellom kollegaer etableres psykososial støtte gjennom tillit, anerkjennelse og samhold.

Nærmeste leder har det mest nærliggende og overordnede ansvaret for psykososial støtte til sine ansatte. Forskning har vist at det også gir mest effekt at nærmeste leder følger opp sine ansatte. Det skaper størst grad av tillit og trygghet i utførelsen av arbeidsoppgaver, også i krevende situasjoner.

Tiltak for å sikre psykososial støtte

Tiltak for å sikre tilstrekkelig psykososial støtte er ofte formaliserte samtaler, med bestemt form og innhold. Slike samtaler bør skje mellom mennesker som jobber sammen i det daglige, og deltakelse i slike samtaler er frivillig. Samtalene handler om håndtering av arbeidssituasjonen og er ikke en form for terapi.

De ulike helseforetakene har organisert psykososiale beredskapstiltak på ulike måter. I ethvert helseforetak er det fagpersonell med særskilt kompetanse på psykososial støtte. Det kan være ansatte i et psykiatrisk konsultasjons- og liaisonteam, ansatte med slik særkompetanse i klinikk for psykisk helse- og rus, bedriftshelsetjenesten eller andre.

Beredskapsteam må bistå ledere

Det kan være hensiktsmessig at personer med slik kompetanse organiseres i et team med ansvar for psykososial beredskap og psykososiale tiltak i helseforetaket. Et slikt psykososialt beredskapsteam skal først og fremst ha ansvar for å bistå ledere med råd og veiledning for psykososial støtte.

Psykososialt beredskapsteam kan også gi råd og veiledning til ledere ved organisering av avlastningssamtaler i etterkant av spesielt krevende hendelser (debrief/defusing), men leder skal selv gjennomføre og lede slike gruppesamtaler.

I tilfeller hvor ansatte opplever særlig belastning, og har behov for individuell oppfølging ut over det leder kan tilby, kan leder henvise til beredskapsteamet for støttesamtaler. Det er viktig å påpeke at slike samtaler ikke er/skal være terapisamtaler, men støttesamtaler med bistand til mestring og håndtering av ekstraordinære påkjenninger. 

Organisering av psykososiale beredskapsteam

Fagpersoner som skal inngå i psykososialt beredskapsteam bør selv ha motivasjon for denne type oppgaver. Det bør være personer med særskilt kompetanse på psykologisk førstehjelp, med tidligere erfaring fra å stå i kaotiske situasjoner, med god stresstoleranse og evne til egenivaretakelse.

Det er viktig at teamet har:

  • en tydelig leder,
  • samkjørte teammedlemmer,
  • avklarte rammer,
  • tydelige rutiner,
  • faste møtepunkter og tett kommunikasjon,
  • avklarte forventninger,
  • avsatt tid, og
  • rom for interkollegial veiledning seg imellom.