Hopp til hovedinnholdet

Stå stødig i en krevende jobb

HERO Stå stødig i en krevende jobb

For å kunne stå stødig i en krevende jobb i en krisesituasjon er det nødvendig å ha kunnskap, trening, godt arbeidsmiljø og sosial støtte både fra ledere og kolleger. Det er også viktig at jobben har et godt system for ivaretakelse før, under og etter oppdrag.

Et godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere er grunnmuren for at den enkelte skal oppleve mestring under høyt stressnivå og krevende arbeidsoppgaver.

Mestring og forebygging

Det er lettere å oppleve mestring under og etter hendelser når medarbeiderne føler seg trygge i arbeidsteamet, har riktig og tilstrekkelig kompetanse og erfaring. Bearbeiding av reaksjoner alene og i gruppen er viktig.

God mestring henger sammen med:

  • Egne stressmestringsferdigheter: Den enkelte kjenner til egne ressurser og begrensninger, og har stressmestringsstrategier som fungerer godt for en selv.
  • Organisasjonens rutiner for oppfølging: Man har gode rutiner for ivaretakelse av gruppen og enkeltindivider, og tilbud til medarbeidere som kan trenge ekstra oppfølging.
  • Type oppdrag, omfang belastninger: Medarbeidernes trening og kompetanse, og menneskelige ressurser i teamet, er tilpasset for å kunne håndtere de oppgavene som skal løses.

Tips til forebygging for den enkelte:

  • Fysisk trening: Øker motstandskraften.
  • Stressmestring: Gjør trening og øvelser til en del av den daglige rutinen.
  • Hvile og restitusjon: Spis, drikk og hvil regelmessig.
  • Arbeidsmiljø: Bruk krefter på å skape et sunt arbeidsmiljø preget av åpenhet.
  • Mening: Fokuser på den svært viktige jobben som skal gjøres.

Sosial støtte

Sosial støtte er en viktig faktor for å forebygge mestring av krevende og potensielt traumatiserende opplevelser for personer som arbeider i en krisesituasjon. Har man etablert en god og ivaretakende ledelse, systemer for kollegastøtte og et generelt godt arbeidsmiljø, vil dette være med på å fremme god mestring og kunne være med på å redusere stressbelastningen. Det vil også hjelpe både den enkelte og teamet til en god mestring før, under og etter.

Filmen under handler om hvordan du som hjelper kan bli berørt av sterke følelser uten selv å bli overveldet:

Jobb – helse – privatliv

Vi er hele mennesker som påvirkes av våre omgivelser. Enkelt kan man si at det som skjer på jobben, i privatlivet og ens helsesituasjon kan være med å påvirke hverandre positivt (for eksempel vil en god privatsituasjon påvirke arbeidssituasjonen positivt) – eller negativt (dårlig arbeidsmiljø kan gjøre at man mistrives, det går ut over både helse og privatsituasjon). Målet er at man skal fungere best mulig og positivt på alle disse tre livsarenaene.

Dersom en medarbeider sliter etter et kriseoppdrag, noe som kan indikeres ved sykefravær, atferdsendring, sosial tilbaketrekking og lignende er det viktig at personen følges tett opp.

Organisasjonen trenger også gode rutiner for å sikre læring i etterkant og for å kunne drive kontinuerlig forbedring.