Hopp til hovedinnholdet

Modell for aktiv psykososial oppfølging

hero-modell-for-aktiv-oppfolging

Psykososiale tiltak er målrettede tiltak som settes inn etter potensielt traumatiserende hendelser for å bistå enkeltpersoner, grupper eller lokalsamfunn som er rammet. Hensikten er å bidra til å normalisere livssituasjonen, mobilisere nettverk og forebygge helsemessige og sosiale problemer.

Kommunene er gjennom lov pålagt å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette ansvaret omfatter forebyggende og helsefremmende tjenester, inkludert hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner.

Proaktiv oppfølging

Proaktiv, psykososial oppfølging innebærer at kommunen (eventuelt annet tjenestenivå) aktivt henvender seg til den/de rammede og tilbyr støtte og bistand i en tidlig fase. Proaktiviteten innebærer videre at det etter en tid tas ny kontakt dersom den rammede umiddelbart etter hendelsen ikke ønsker eller ikke er i stand til å ta imot hjelp.

Kontakt bør tilbys så snart som mulig etter at primærhelsetjeneste, kriseteam eller HMS-tjenesten er gjort kjent med hvem som er rammet. Primærhelsetjenesten/kriseteamet/HMS skal sikre at det er kontinuitet i kontakten gjennom oppfølgingsperioden på minst ett år.

Fast kontaktpunkt

Det anbefales at det etableres et fast kontaktpunkt i kommunen/HMS-tjenesten for å sikre kontinuitet i oppfølgingen. Kontakthyppighet må avstemmes med den enkeltes behov og ønsker. Kontinuitet i tilbudet gir trygghet og mulighet for tidlig å fange opp personer som har behov for intervensjon. Da kan andre fagpersoner i tiltakskjeden involveres.

Det er viktig å presisere at mange vil oppleve en naturlig tilheling. For stor oppmerksomhet på symptomer og plager i den første tiden kan føre til negative forventninger og øke risikoen for at helseproblemer får utvikle seg.

Les mer detaljert om hvilken oppfølging som kan være nyttig på forskjellige tidspunkter:

Modellen under skisserer hvordan rammede aktivt kan følges opp etter en krisehendelse. Hensikten med en proaktiv modell for oppfølging av de rammede, er å sikre kontinuitet i relasjonen mellom rammede og støtteapparat. Jevnlig vurdering av sosial støtte og funksjon vil gi grunnlag for individuelle tiltak (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, 2011).

Plan for aktiv oppfølging og kartlegging. Tiltaksnivå kan variere etter tid, behovet kan gå opp og ned. Aktiv oppfølging = kontinuitet i individuelt tilpasset kontakt. Henvisning og oppfølging i spesialisthelsetjenesten ved behov.
*Fast kontaktperson for den enkelte rammede anbefales opprettet umiddelbart.