Hopp til hovedinnholdet

Viktig med flerkulturell kompetanse i møte med pasienter

medicalert_uk

Det er viktig at sykepleiere og andre hjelpere har kulturell kompetanse i møte med pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn.

– I intensivavdelinger er det avgjørende at sykepleiere har kulturell kompetanse. Det vil berolige etniske minoritetspasienter og deres pårørende og forbedre kommunikasjonen med dem, heter det i en fagartikkel i bladet Sykepleien 2021;109 (87490). Artikkelen er forfattet av Britta Kolossa og Johanna Saren, Oslo Universitetssykehus HF, Lise-Merete Alpers og VID Vitenskapelige høgskole.

– I den norske velferdsmodellen er det en overordnet verdi at helse- og omsorgstjenester skal være likeverdige og uavhengige av religion, kultur, etnisitet og kjønn. Det stiller krav til sykepleiere i møte med etniske minoritetspasienter, ikke minst dersom pasientene er akutt og kritiske syke og innlagt på en intensivavdeling. Det er derfor viktig at sykepleierne har kulturell kompetanse til å møte disse pasientene, skriver forfatterne.

Fagartikkelen beskriver litteraturen om sykepleiernes behov for kompetanse i møte med etniske minoritetspasienter på intensivavdelinger på sykehus.

Viktige problemstillinger:

  1. Kommunikasjon – den største utfordringen, og kan føre til misforståelse og stress både når det gjelder informasjon fra intensivsykepleieren til pasienten, de pårørende og omvendt. Kommunikasjonsproblemer oppstår ikke bare på grunn av ulike språk, men også på grunn av kulturelle forskjeller som ulikt kroppsspråk og krisereaksjoner som kan oppleves som fremmede for helsepersonell.

  2. Behovet for tolk kan være større i akutt- og krisereaksjoner enn i andre situasjoner. Selv om pasienten kan godt norsk, vil mange foretrekke å bruke morsmålet i krisesituasjon.

  3. I en del kulturer er det ikke uvanlig at den som er syk, ikke informeres direkte. Pasienten skal skånes og beskyttes.

  4. Pasienter med flyktningbakgrunn eller med traumer fra krig eller tortur kan oppleve retraumatisering i forbindelse med undersøkelser, behandling eller prosedyrer som blir utført på sykehus.

  5. Det er viktig at sykepleiere er bevisst egne holdninger som en del av den kulturelle kompetansen.

  6. Sykepleiere trenger konkret og praksisnær kunnskap.